فانوس نیوز

انتشار چهارمین دفترچه نشست مثبت خانواده

۲۷ تیر ۱۳۹۵
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده با بیان این مطلب گفت: سلسله نشست های "مثبت خانواده" در مدت ۱۵ جلسه آموزشی به ارائه حل یکصد چالش زندگی پرداخت.
محمدصادق سجادزاده اظهار داشت: خلاصه مباحث مطرح شده از سوی دکتر محمدرضا عابدی عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان و دکتر راضیه ایزدی به عنوان کارشناسان نشست مثبت خانواده در قالب چهار دفترچه با عناوین "تعهد"، "مهربانی"، "مهربانی و ارتباط" و "معنویت" توسط کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تهیه و گردآوری شده است.
وی افزود: چهارمین دفترچه از کتابک های چهارگانه با عنوان "معنویت" شامل ۲۵ دست انداز بوده که از آن جمله می توان به تعارض، قطع ارتباط، برون ریزی هیجان، ابراز نیاز بی حاصل و … اشاره کرد که راهکارهای حل آن نیز بیان شده است.
وی تصریح کرد: عموم شهروندان برای دریافت کتابک های چهارگانه سلسله نشست های مثبت خانواده می توانند در ساعات اداری به محل فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان جی، خیابان لاهور، خیابان شهید مفتح شرقی، بعد از ورزشگاه پیروزی مراجعه کنند./
انتشار چهارمین دفترچه نشست مثبت خانواده